*ความสำคัญของ GCP
     
     
 
MedResNet เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลัก ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยของประเทศไทยจึง
 
เล็งเห็นความสำคัญของการจัดอบรมเรื่อง “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” โดย
 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดี
 
และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยจากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและวิทยากร
 
     
     
     
 
ในการนี้ทาง MedResNet จึงได้รวบรวมการอบรม“การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH - GCP”
 
ของสถาบันต่างๆ ที่มีการจัดอบรม เพื่อให้นักวิจัยที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดตามการอบรมได้อย่าง
 
ต่อเนื่อง และหากสถาบันของท่านต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการอบรม ICH-GCP ผ่านเว็บไซด์ของ
 
MedResNet สามารถแจ้งความจำนงผ่านผู้ประสานงานของโครงการเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป.
     
     
     
     

 

วันที่ หลักสูตร จัดโดย สถานที่จัดอบรม หมายเหตุ
22-23 ม.ค.2563 แนวทางการปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐานการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: ICH-GCP) โรงพยาบาลขอนแก่น    
20-21 ก.พ.2563 แนวทางการปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐานการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: ICH-GCP) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    
25-26 ก.พ.2563 แนวทางการปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐานการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: ICH-GCP) โรงพยาบาลชลบุรี    
3-5 มี.ค.2563 Basic study Nurse Training Siriraj Institute of Clinical Research(SiRCES)    
20-21 ก.ค.63 Basic Study Coordinator Training Siriraj Institute of Clinical Research(SiRCES)    
30-31 ก.ค.63 แนวทางการปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐานการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: ICH-GCP)-Online คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    
6-7 ส.ค.2563 แนวทางการปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐานการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: ICH-GCP) สถาบันโรคทรวงอก    
1-3 ก.ย.2563 Basic study Nurse Training Siriraj Institute of Clinical Research(SiRCES)    

 

ผู้ประสานงาน: กชกร ชุนเจริญ 02-9405181-3 ต่อ 718 kodchakorn@thaimedresnet.org

Visit :