*ความสำคัญของ GCP
     
     
 
MedResNet เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลัก ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยของประเทศไทยจึง
 
เล็งเห็นความสำคัญของการจัดอบรมเรื่อง “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” โดย
 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดี
 
และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยจากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและวิทยากร
 
     
     
     
 
ในการนี้ทาง MedResNet จึงได้รวบรวมการอบรม“การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH - GCP”
 
ของสถาบันต่างๆ ที่มีการจัดอบรม เพื่อให้นักวิจัยที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดตามการอบรมได้อย่าง
 
ต่อเนื่อง และหากสถาบันของท่านต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการอบรม ICH-GCP ผ่านเว็บไซด์ของ
 
MedResNet สามารถแจ้งความจำนงผ่านผู้ประสานงานของโครงการเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป.
     
     
     
     

 

 
21-22 มกราคม 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
28-29 มกราคม 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี รพ.ภูมิพล
 

 

 
11-12 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทยทหารเรือ
19 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี รพ. รามา
 

 

 
17-18 มีนาคม 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี บริษัท SPINCONTROL ASIA
3-4 มีนาคม 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี รพ วชิระ
31 มี.ค.-1 เม.ษ. 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

 

 
18-19 สิงหาคม 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

 

ผู้ประสานงาน: ภัสดาภรณ์ นาระวินทร์ 02-9405181-3 ต่อ 711 patsadaporn@thaimedresnet.org

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานอบรม GCP : noppadol@thaimedresnet.org Visit :